آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۷ دی ۱۳۹۶

موسی ظفر

طنز افغانستان


زاغ‌نامه کابل | شصت‌ودوم | چهار قُل


 

 

سوره هزاره

 

قل اعوذ بقوم الهزاره ﴿۱ آن مردم بی‌چاره ﴿۲ که دلشادند ز توصیف بادام و پسته و توت و سیب اندر قواره ﴿۳ و کم‌تر راه می‌یابند در دفتر و اداره ﴿۴و اینان را نه در زمین بوریاست، نه در آسمان ستاره ﴿۵گویند، قومیست دو پاره ﴿۶ عده‌ای شده‌اند اجاره ﴿۷ که در مباحثات سیاسی می‌دوند سواره ﴿۸ جرقه‌اند، اخگرند، طوفان‌اند و شراره ﴿۹ و عده‌ای که هستند آوره ﴿۱۰ در صدونود کشور و هفت قاره. ﴿۱۱ و ای کسانی‌که ایمان آورده اید، با چشم باطن کنید نظاره ﴿۱۲ سرنوشت این قوم برای شما درس است، عبرت است، نصیحت است و اشاره ﴿۱۳ نماز بخوانید همواره ﴿۱۴

سوره پشتون

قل یا ایهالپشتون. ای مردم جگرخون ﴿۱ که پدر را “پلار” گویید و دانشگاه را “پوهنتون” ﴿۲ و با سخن ملا و مفتی و مولوی شوید افسون ﴿۳ و برای بهشت، دنیا را کنید دگرگون ﴿۴ شمایید که دولت سازید و قانون و سپس آن‌ را کنید سرنگون ﴿۵ آنگاه ز خوست و پکتیا و زابل روید بیرون ﴿۶ به عربستان و قطر و اماراتِ ملعون ﴿۷ روزها برانید کامیون و شب‌ها بچینید زیتون ﴿۸  با حال زبون و فکر بی‌سکون ﴿۹ و در اتاق‌های بدون کولر و تلویزیون. که نه زن دارید نه خاتون ﴿۱۰ و در فراق یار بمالید خودتان را با صابون ﴿۱۱ دقت کنید به آسمان بی‌ستون ﴿۱۲ که شب‌ها سیاه است و روزها نیلیگون ﴿۱۳ و فکر کنید به بید مجنون ﴿۱۴ که بر شاخه‌های آن مرغ‌ها نشسته بس مصئون ﴿۱۵ اگر زندگی خواهید شاد و میمون ﴿۱۶برانید از نزد خود طالب و ملا و تفنگ و افیون ﴿۱۷ آنگاه شوید رستگار و موزون ﴿۱۸ دلتان شاد، چهره‌تان گلگون ﴿۱۹

سوره تاجیک

قُل اعوذ بقوم التاجیک ﴿۱ آن قوم شیک. با چهره سفید و اندام باریک ﴿۲ و سرنوشت نامعلوم در جهان تاریک ﴿۳ آنانی که با سخن عبدالله آرام شوند و با حرف عطا تحریک ﴿۴ گاه وزارت خواهند و گاه ریاست ترافیک ﴿۵ساعتی خشمگین‌اند، لختی رومانتیک ﴿۶ اول صبح بی‌حوصله‌اند، آخر روز دیپلماتیک ﴿۷ اغلب تراژیدی‌اند، کم‌تر کمیک ﴿۸ هم در دولت عسکر‌اند هم در قریه چریک ﴿۹ به تحقیق که ما ندانستیم با دولت مخالف است یا شریک ﴿۱۰ و امرالله دارند با تحلیل‌های اکادمیک ﴿۱۱ که باشندگان شهر و قریه را از هم می‌کند تفکیک ﴿۱۲ ای آنانی که ایمان آورده اید با زحمات ژنتیک ﴿۱۳ به خدا قسم اگر بر یک دست من تکنولوژی نهید، بر دیگری تخنیک ﴿۱۴ مرا نخواهی یافت دچار تشکیک ﴿۱۵ که حرام است موزیک ﴿۱۶

سوره ازبیک

قُل یا ایها الازبیک ﴿۱ ای قوم فتاده در چنگ رهبر کاریزماتیک ﴿۲ که دیگران با قدح و پیمانه مست کنند او با خیک ﴿۳ سپس تبدیل شود به موشک بالستیک ﴿۴ و چپ و راست بر رقیبان نماید شلیک ﴿۵ در این هنگامه کشتی سرنوشت شما را غرق کند در دریای بالتیک ﴿۶ به سان سانچی و تایتانیک ﴿۷ ای قوم خیرندیده از دولت پادشاهی و استبدادی و دموکراتیک ﴿۸ که اسمی از شما برده نشده، مگر به جای دشنام رکیک ﴿۹ و پُستی به شما داده نشده، مگر بصورت سمبولیک ﴿۱۰ دور نیست روزی که دشمنان شما کباب شوند در ماشین ششلیک ﴿۱۱ و یا آب شوند در آتش، چون بوتل پلاستیک ﴿۱۲ در آن روز نه شفاخانه‌ای باشد، نه هم کلنیک ﴿۱۳ ای کسانی که ایمان آورده اید بر بیولوژی و کیمیا و ریاضی و فزیک ﴿۱۴ قیامت نزدیک است، خیلی نزدیک ﴿۱۵ اگر باز هم ظلم کنید بر این قوم دل باریک ﴿۱۶ به آتش افکنده خواهید شد توسط ملایک ﴿۱۷